Mail Box FAQ Contact Us Site Map
 
 
Home
Research
Resident
Annual Research
News
Education & Meetings
Download
About Scipath
 

ปีการศึกษา     

ชื่อของแพทย์ประจำบ้าน หัวข้องานที่ทำวิจัย ปีการศึกษา
 นพ.จิรศักดิ์ อินทสอน ความชุกของกลุ่มอาการภาวะผิดปกติทางเมตะบอลิสมของกำลังพลกองทัพบกในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 2005
 นพ.ฉัตรชัย เกรียงกิรากูร อัตราการเสียชีวิตและปัจจัยเสี่ยงของการติดเชื้อ Acinetobacter baumannii ชนิดที่ดื้อยาในกระแสโลหิตของผู้ป่วยโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า. 2005
 นพ.ณัฐศักดิ์ วรเจริญศรี การศึกษาความชุกของภาวะกล้ามเนื้อหัวใจโตในผู้ป่วยภาวะความดันโลหิตสูงระยะเริ่มต้น ในกำลังพลกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ 2005
 นพ.นที เมธีดล การศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะไตเรื้อรัง และกลุ่มอาการทางเมตาบอลิสม 2005
 นพ.บุริน เลาหะวัฒนะ การศึกษาหาความชุกของการเกิด ภาวะดื้อต่อยาแอสไพรินในผู้ป่วยหลอดเลือดสมองตีบ 2005
 นพ.มนตรี เจริญพานิชสันติ การศึกษาเปรียบเทียบผลของการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดระหว่างอนุพันธ์ของ อินซูลินและอินซูลินชนิดธรรมดาในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ได้รับอาหารทางสายยางในโรงพยาบาล 2005
 นพ.เมธี จันทร์พิทักษ์กุล การศึกษาเปรียบเทียบระดับกรดยูริกในเลือดและการขับกรดยูริกในปัสสาวะระหว่างผู้ป่วยความดันโลหิตสูงและความดันโลหิตปกติ 2005
 นพ.วสันต์ วสุชานน ความสัมพันธ์ของระดับกรดยูริกกับความดันโลหิตของประชากรในกำลังพลกองทัพบก เขตกรุงเทพและปริมณฑล 2005
 นพ.วิริสสร วงศ์ศรีชนาลัย ความสัมพันธ์ของการประเมินภาวะช็อกในผู้ป่วยวิกฤติด้วยอาการวิทยาเปรียบเทียบกับการใช้เครื่องมือ 2005
 นพ.วิศิษฐ์ แก้วพุด การศึกษาความชุกของภาวะท้องผูกในผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง ที่เข้ารับการฟอกเลือด ด้วยเครื่องไตเทียมในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า, มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย, โรงพยาบาลทหารผ่านศึก 2005
 นพ.สุขสถิต เงินทองกระจ่าง การศึกษาหาความชุกของภาวะทุโภชนาการของผู้ป่วยใน แผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 2005
 นพ.อภิเชษฐ์ ศิรินวเสถียร ลักษณะทางคลินิกของผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อ methicillin-resistance Staphylococcus aureus ในกระแสเลือดในโรงพยาบาลของผู้ป่วยโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 2005
 พญ.กัญจนี ธนะแพสย์ ระดับซีสเตตินซีในซีรั่มกับการพยากรณ์โรคในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจเฉียบพลัน 2005
 พญ.เนติรัตน์ กิตติญาณปัญญา การศึกษานำร่อง : เปรียบเทียบการใช้แคปซูลทำจากปลายท่อช่วยหายใจแทนการใช้ซิสมาร์คส (Sitzmarks®) เพื่อศึกษาการเคลื่อนไหวของลำไส้ใหญ่ในกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการท้องผูกเรื้อรังชนิดไม่ทราบสาเหตุ 2005
 พญ.ปดิวรัดา ฉัตรทอง การศึกษาเปรียบเทียบค่าสารพรีอัลบูมินในกระแสเลือดของผู้ป่วยแผนกอายุรกรรมทั่วไปของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าที่มีภาวะทุโภชนาการก่อนและหลังการได้รับสารอาหารทางหลอดเลือดดำที่มีส่วนผสมของกลูโคสและกรดอะมิโนร่วมกับการได้รับอาหารทางทางเดินอาหารตั้งแต่ระยะแรก 2005
 พญ.ภาวิดา ปาจริยานนท์ Prevalence of peripheral arterial occlusive disease in diabetic patients in outpatient department of Phramongkutklao Hospital 2005
 พญ.วีรวรรณ ลุวีระ ระบาดวิทยาของการติดเชื้ออันเนื่องมาจากการล้างไตทางช่องท้องแบบถาวร ของผู้ป่วยโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 2005
 พญ.สโรบ เจาฑะเกษตริน ภาวะไมโครอัลบูมินในปัสสาวะกับการพยากรณ์โรคในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจเฉียบพลัน 2005
 พญ.สุกัญญา จงศิริยรรยง การศึกษาระบาดวิทยาของการเกิดอุบัติเหตุจากการสัมผัสเลือดและ สารคัดหลั่งของบุคลากรทางการแพทย์จากการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 2005