Mail Box FAQ Contact Us Site Map
 
 
Home
Research
Resident
Annual Research
News
Education & Meetings
Download
About Scipath
 
ประกาศรับสมัครทุนฝ่ายวิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2561   
  ประกาศรับสมัครทุนฝ่ายวิชาการ สกว. ประจำปี 2561
เงื่อนไขการสมัคร
1. ศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขในแต่ละประเภททุน โดยการดาวน์โหลดเอกสารประกาศรับสมัครทุนในแต่ละประเภท
2. ท่านสามารถสมัครได้เพียง 1 ทุนเท่านั้น
หมดเขตรับสมัคร 14 กรกฎาคม 2560
รายละเอียดตามเว็บไซต์ : http://academics.trf.or.th/
การส่งรายชื่อผู้เข้ารับพิจารณาทุนสำหรับอาจารย์ วพม. เพื่อประชุม อบรม สัมมนา ศึกษา ดูงาน และนำเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ โดยใช้งบประมาณโครงการผลิตแพทย์เพิ่ม ครั้งที่ 2/60  
  รายละเอียดตามที่แนบ
ขอเชิญส่งโครงการวิจัยเพื่อขอรับสนับสนุนทุนผลิตแพทย์เพิ่มประจำปีงบประมาณ 2561  
 
การสมัครขอรับทุนศึกษา ดูงาน อบรมและเสนอผลงานครั้งที่ 1/2560 และทุนรายรับสถานพยาบาล ปีงบประมาณ 2560 และ 2561  
  รายละเอียดตามที่แนบ
สกว. เชิญชวนนักวิจัยและผู้ประกอบการสมัครรับทุนสนับสนุนวิจัยด้านการแพทย์และสุขภาพ  
  รายละเอียด : http://research2biz.com/ข่าวสาร-showdetail-2011-22062-.html

ผู้ที่สนใจสามารถจัดทำข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) ตามแบบฟอร์มแนบ ส่งมายังอีเมล์ jittraporn.trf@gmail.com ภายในวันที่ 20 มกราคม 2560 (รอบแรก) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Tel. 094-546-8570, 063-367-9777
การสมัครขอรับทุนศึกษา ดูงาน อบรมและเสนอผลงาน ครั้งที่ 3/59  
  คณะกรรมการพิจารณาทุนฯ รับสมัครผู้ขอรับทุนมูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เพื่อสนับสนุนในการศึกษา ดูงาน อบรม และเสนอผลงาน ครั้งที่ 3/2559 และทุนรายรับสถานพยาบาลปีงบประมาณ 2560 ดังนี้
- ฝึกอบรมหรือดูงาน ณ ต่างประเทศ จำนวน 4 ทุน
- เสนอผลงานวิชาการ ณ ต่างประเทศ จำนวน 1 ทุน
- อบรมในประเทศ จำนวน 5 ทุน
- ทุนรายรับสถานพยาบาล รพ.รร.6 ปีงบประมาณ 2560 จำนวน 2 ทุน

หากหน่วยมีผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่แนบ ประสงค์จะสมัครขอรับทุนดังกล่าว ให้ส่งรายชื่อ พร้อมใบสมัครและเอกสารประกอบการพิจารณา ตามรายละเอียดที่แนบถึง ศูนย์บริหารงานวิชาการฯ ภายใน 22 ส.ค.59
การส่งรายชื่อผู้เข้ารับการพิจารณาทุนสำหรับอาจารย์ วพม. เพื่อประชุม อบรม สัมมนา ศึกษา ดูงาน และนำเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ โดยใช้งบประมาณโครงการผลิตแพทย์เพิ่ม ครั้งที่ 4  
  ขอเชิญ อจ.วพม. ที่มีความประสงค์สมัครรับทุนสำหรับอาจารย์ วพม. เพื่อประชุม อบรมสัมมนา ศึกษา ดูงาน และนำเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ โดยใช้งบประมาณโครงการผลิตแพทย์เพิ่ม ครั้งที่ 4 สามารถยืนเอกสารหลักฐานต่างๆ และรายงานสมัครรับทุนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ส่งสมัครรับทุนฯ ผ่านตามสายการบังคับบัญชา ส่งถึง ผตก.กอ.วพม. ภายใน 27 กรกฎาคม 2559
ขอเชิญส่งโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในโครงการพัฒนาการวิจัยและการส่งเสริมฯ  
  ขอเชิญบุคลากรทางการแพทย์สังกัด วพม.และ รพ.รร.๖ จัดส่งโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในโครงการพัฒนาการวิจัยและการส่งเสริมฯ โดยใช้งบประมาณโครงการผลิตแพทย์เพิ่ม ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ผู้สนใจสามารถส่งโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ จำนวน ๑ ชุด พร้อม File ข้อมูลมายัง สพว.รพ.รร.๖/วพม. ชั้น ๑ อาคารศูนย์ประวัติและนิทรรศการ ภายในวันที่ ๒๗ ก.พ.๕๘ หรือกรุณาติดต่อ พ.ท.ผศ.ชาญชัย ไตรวารี โทร. ๐๘๑-๗๕๕๖๖๗๗
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครขอรับทุน ฝึกอบรม / ดูงานระยะสั้น / นำเสนอผลงานวิชาการ ณ ต่างประเทศ / ทุนอบรมในประเทศ / ทุนศึกษาต่างประเทศ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  
  ***ผู้ที่ประสงค์จะสมัครรับทุนดังกล่าว ให้ส่งรายชื่อพร้อมใบสมัคร และเอกสารประกอบการพิจารณา มาที่ศูนย์บริหารงานวิชาการฯ ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2557 ***
ขอเชิญผู้สนใจร่วมสมัครขอทุนมูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เพื่อศึกษาต่างประเทศ 1-2 ปี ครั้งที่ 1/2558  
  - ทุนรายรับสถานพยาบาล รพ.รร.6 อนุมัติจำนวนเงินตามจริง จำนวนทั้งสิ้น 13 ทุน
**ผู้ที่ประสงค์จะสมัครรับทุนดังกล่าว ให้ส่งรายชื่อพร้อมใบสมัคร และเอกสารประกอบการพิจารณา มาที่ศูนย์บริหารงานวิชาการฯ ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2557
ขอเชิญผู้สนใจร่วมสมัครขอทุนมูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เพื่ออบรมในประเทศ ครั้งที่ 1/2558  
  - ทุนอบรมในประเทศ ทุนละไม่เกิน 20,000 บาท จำนวนทั้งสิ้น 8 ทุน
**ผู้ที่ประสงค์จะสมัครรับทุนดังกล่าว ให้ส่งรายชื่อพร้อมใบสมัคร และเอกสารประกอบการพิจารณา มาที่ศูนย์บริหารงานวิชาการฯ ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2557
ขอเชิญผู้สนใจร่วมสมัครขอทุนมูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เพื่อนำเสนอผลงาน ครั้งที่ 1/2558  
  - ทุนเสนอผลงานวิชาการ ณ ต่างประเทศ ทุนละ 50,000 บาท จำนวนทั้งสิ้น 5 ทุน
**ผู้ที่ประสงค์จะสมัครรับทุนดังกล่าว ให้ส่งรายชื่อพร้อมใบสมัคร และเอกสารประกอบการพิจารณา มาที่ศูนย์บริหารงานวิชาการฯ ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2557
ขอเชิญผู้สนใจร่วมสมัครขอทุนมูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เพื่อศึกษา ดูงาน อบรม และเสนอผลงาน ครั้งที่ 1/2558  
  - ทุนฝึกอบรมดูงาน ณ ต่างประเทศระยะสั้น 1-3 เดือน ทุนละ 100,000 บาท จำนวนทั้งสิ้น 6 ทุน
**ผู้ที่ประสงค์จะสมัครรับทุนดังกล่าว ให้ส่งรายชื่อพร้อมใบสมัคร และเอกสารประกอบการพิจารณา มาที่ศูนย์บริหารงานวิชาการฯ ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2557
สำนักพัฒนาวิจัย รพ.รร.6 และ วพม. เปิดรับโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนโครงการผลิตแพทย์เพิ่ม ปี 2558  
  สำนักพัฒนาวิจัย รพ.รร.6 และ วพม. เปิดรับโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนโครงการผลิตแพทย์เพิ่ม ประจำปีงบประมาณ 2558 ภายในวันที่ 14 มีนาคม 2557 สอบถามรายละเอียดได้ที่ น.ส. วิภารัตน์ 93681 กด 4 หรือ น.ส. ภัสรา 93681 กด 0
หลักเกณฑ์การขอทุนสำหรับอาจารย์ เพื่อประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน และนำเสนอผลงานวิชาการ ณ ต่างประเทศ  
  รายละเอียดหลักเกณฑ์การขอทุนสำหรับอาจารย์ เพื่อประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน และนำเสนอผลงานวิชาการ ณ ต่างประเทศ
บัญชีรายละเอียดอัตราการเบิกจ่ายเงิน โครงการสนับสนุนงานวิจัยนักวิจัยรุ่นใหม่ งบผลิตแพทย์เพิ่มปีงบประมาณ 2553   
 
การสนับสนุนทุนวิจัยแบบแข่งขัน โปรแกรมเทคโนโลยีเพื่อการป้องกัน วินิจฉัยและรักษาโรค คลัสเตอร์สุขภาพและการแพทย์   
  ติดต่อสอบถาม:คุณปฐมพร อินทสระ อีเมลล์ : pathomporn@nstda.or.th
โทรศัพท์ : 0 2564 6900 ต่อ 2610
ส่งเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 30 เมษายน 2556
ประกาศแจ้งทุนภายในเพื่อสนับสนุบงานวิจัย