Mail Box FAQ Contact Us Site Map
 
 
Home
Research
Resident
Annual Research
News
Education & Meetings
Download
About Scipath
 
แหล่งทุน สำนักงบประมาณกลาโหม
ชื่อทุน ทุนแผนงานบริหารทั่วไป งานวิจัยและพัฒนาการทหารกลาโหม
ที่มาของเงินทุน งบประมาณแผ่นดิน
สาขาวิชาที่ให้ทุน - วิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
- วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
- วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร
- วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย เทคโนโลยีสารสนเทศศาสตร์ สังคมวิทยา การศึกษา
เงื่อนไข วิธีการให้ทุน ในการพิจารณาให้ทุนการวิจัยจะมีคณะกรรมการวิจัยและพัฒนาการทหารกระทรวงกลาโหม พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนขออนุมัติให้ดำเนินโครงการจากรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงกลาโหม
ช่วงเวลาที่ให้ทุน ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี
หน่วยงานที่ติดต่อ 47/433 ถนนแจ้งวัฒนะ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทร. 0-2980-5800 ต่อ 5257 โทรสาร 0-2980-5891
Website http://61.19.220.3/opsd/odbweb/
แหล่งทุน กองอำนวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ
ชื่อทุน ทุนสนับสนุนกองอำนวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ
ที่มาของเงินทุน เงินบริจาค
สาขาวิชาที่ให้ทุน วิทยาศาสตร์การแพทย์
เงื่อนไข วิธีการให้ทุน เป็นโครงการที่มีประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างเห็นได้ชัดเจนและนำไปใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ได้
ช่วงเวลาที่ให้ทุน ภายในระยะเวลาที่กำหนด
หน่วยงานที่ติดต่อ กองอำนวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ สนามเสือป่า
Website http://web.schq.mi.th/~afdc_ict/index.html
แหล่งทุน สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทหารกลาโหม (สวท.กห.)
ชื่อทุน เงินอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาการทหาร
ที่มาของเงินทุน งบประมาณแผ่นดิน
สาขาวิชาที่ให้ทุน วิศวกรรมศาสตร์ การสื่อสารด้วยดาวเทียม การสำรวจและรับรู้จากระยะไกล พลังงานทดแทน เชื้อเพลิง
เงื่อนไข วิธีการให้ทุน 1. เป็นการวิจัยทางด้านวิจัยและพัฒนาการรบด้านยุทโธปกรณ์ และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
2. สอดคล้องกับเป้าหมายของกระทรวงกลาโหม
3. เป็นความต้องการของกองทัพที่จะได้รับประโยชน์จากงานวิจัยและพัฒนา
ช่วงเวลาที่ให้ทุน ตามวงรอบปีงบประมาณของทางราชการกำหนด
หน่วยงานที่ติดต่อ 175 ซอยตรีมิตร แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2391-0111โทรสาร 0-2392-1511
Website http://drdo.mi.th/website/
แหล่งทุน กองส่งเสริมการวิจัย
ชื่อทุน ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทแผนงานวิจัยหรือชุดโครงการวิจัย
ที่มาของเงินทุน งบประมาณแผ่นดิน
สาขาวิชาที่ให้ทุน วิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เกษตรศาสตร์และชีววิทยา
เงื่อนไข วิธีการให้ทุน ต้องเป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีฐานะระดับกรมหรือเทียบเท่าระดับกรม หรือหน่วยงานระดับคณะหรือ หน่วยงานภาคเอกชนที่เป็น นิติบุคคลการวิจัยในลักษณะแผนงานวิจัยหรือ โครงการวิจัย มีการดำเนินการในลักษณะบูรณาการและเกิดองค์รวม ผลงานวิจัยสามารถ นำไปใช้แก้ปัญหาสำคัญของประเทศหรือพัฒนาประเทศ หรือสู่เชิงพาณิชย์ ระยะเวลาทำวิจัยไม่เกิน 3 ปี
ช่วงเวลาที่ให้ทุน -
หน่วยงานที่ติดต่อ 196 ถนนพลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2940-5743 โทรสาร 0-2579-0455
Website http://www.nrct.net
แหล่งทุน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ชื่อทุน ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย - เมธีวิจัยอาวุโส สกว.
ที่มาของเงินทุน งบประมาณแผ่นดิน
สาขาวิชาที่ให้ทุน ทุกสาขาวิชาการ
เงื่อนไข วิธีการให้ทุน ทุนประเภทนี้ไม่ได้เปิดให้สมัคร แต่ใช้วิธีสรรหาเสนอชื่อโดยคณะกรรมการผู้ทรวงคุณวุฒิ พิจารณาจากรายชื่อกลุ่มต่างๆ เช่น รายนามศาสตราจารย์ในประเทศไทย
ช่วงเวลาที่ให้ทุน ไม่ได้ประกาศทั่วไป
หน่วยงานที่ติดต่อ 539/2 ถนนศรีอยุธยา แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2642-5186-9 โทรสาร 0-2642-5190
Website http://www.trf.or.th
แหล่งทุน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ชื่อทุน ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก
ที่มาของเงินทุน งบประมาณแผ่นดิน
สาขาวิชาที่ให้ทุน ทุกสาขาวิชาการ
เงื่อนไข วิธีการให้ทุน - ด้านอาจารย์ จะส่งประกาศเชิญชวนให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ปริญญาเอกที่มีผลงานวิจัยเป็นที่ยอมรับสมัครขอทุน เพื่อผู้รับทุนจะได้คัดเลือกนักศึกษาปริญญาเอกที่จะมา รับทุนผู้ช่วยวิจัย
- ด้านนักศึกษา จะต้องไปสมัครโดยตรงกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่ได้ทุน ถ้าเป็นผู้มีวุฒิปริญญาตรีจะต้องได้รับปริญญาเกียรตินิยมหรืออยู่ใน 10% แรกของชั้นและถ้าเป็นผู้มีวุฒิ ปริญญาโทจะต้องมีผลงานทางวิชาการ ได้แก่ การตีพิมพ์ผลงานวิจัยหรือการเสนอผลงานวิจัย ในที่ประชุมวิชาการ
ช่วงเวลาที่ให้ทุน เดือนกุมภาพันธ์ ถึง กรกฎาคม
หน่วยงานที่ติดต่อ 539/2 ถนนศรีอยุธยา แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2642-5186-9 โทรสาร 0-2642-5190
Website http://www.trf.or.th
แหล่งทุน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ชื่อทุน ทุนวิจัยองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนา
ที่มาของเงินทุน งบประมาณแผ่นดิน
สาขาวิชาที่ให้ทุน ทุกสาขาวิชาการ
เงื่อนไข วิธีการให้ทุน จะส่งประกาศเชิญชวนให้อาจารย์และนักวิชาการในหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรเอกชน ผู้มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทขึ้นไป มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ แล้วไม่น้อยกว่า 2 เรื่อง ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา โดยต้องเป็นงานวิจัยที่ทำในประเทศไทย โครงการวิจัยที่ได้รับทุนและเซ็นสัญญาจะต้องส่งรายงานความก้าวหน้าทุก 6 เดือน จะจัดให้มีการนำเสนอผลงานในที่ประชุมเสนอผลงานในระหว่างดำเนินการ
ช่วงเวลาที่ให้ทุน มกราคม - มีนาคม และเดือน กรกฎาคม - กันยายน
หน่วยงานที่ติดต่อ 539/2 ถนนศรีอยุธยา แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2642-5186-9 โทรสาร 0-2642-5190
Website http://www.trf.or.th
แหล่งทุน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ชื่อทุน ทุนอุดหนุนภายใต้โครงการสนับสนุนุนักวิจัยใหม่
ที่มาของเงินทุน งบประมาณแผ่นดิน
สาขาวิชาที่ให้ทุน วิทยาศาสตร์การแพทย์
เงื่อนไข วิธีการให้ทุน 1. ควรเป็นโครงการวิจัยที่มีระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน 2 ปี
2. เป็นโครงการวิจัยที่มีงบประมาณไม่เกิน 200,000 บาท
3. โครงการวิจัยทุกโครงการจะได้รับการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญภายใน สวทช. เพื่อประเมิน ความเหมาะสมในการให้การสนับสนุน และเมื่อสิ้นสุดโครงการก็จะได้รับการประเมินผลงานที่ได้จากการดำเนินการของโครงการ
4. เงินวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนอาจนำไปเป็นค่าจ้างบุคลากรได้ค่าดำเนินการ หรือจัดซื้ออุปกรณ์ได้เมื่อมีเหตุผลและความจำเป็น
5. หน่วยงานที่เสนอโครงการ เพื่อการพิจารณาสนับสนุนต้องเป็นหน่วยงานภาครัฐบาล โดยหน่วยงานนั้นจะต้องมีโครงสร้างพื้นฐานเพียงพอที่จะรองรับให้มีการดำเนินการวิจัยพัฒนา และวิศวกรรมอย่างได้ผลจริงจัง
6. ผู้ขอทุนควรเป็นผู้ที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท หรือเอกมาไม่เกิน 6 เดือน และ กำลังทำงานอยู่ในหน่วยงานภาครัฐบาล
ช่วงเวลาที่ให้ทุน ไม่แน่นอน
หน่วยงานที่ติดต่อ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
73/1 ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กทม.10400
โทร. 0-2644-8150-99 โทรสาร 0-2248-7549
Website http://www.nstda.or.th/th/index.php
แหล่งทุน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
ชื่อทุน ทุนพัฒนานักวิจัย
ที่มาของเงินทุน งบประมาณแผ่นดิน
สาขาวิชาที่ให้ทุน ระบบสาธารณสุข
เงื่อนไข วิธีการให้ทุน ผู้สนใจส่งใบสมัครพร้อมโครงร่างวิจัยหรือข้อเสนอโครงการวิจัย (ความยาวไม่เกิน 4 หน้า) ภายในเดือนมกราคมของปีถัดไป และประกาศผลในเดือนเมษายน ระยะเวลาในการให้ทุน 1-2 ปี
ช่วงเวลาที่ให้ทุน เดือนตุลาคม
หน่วยงานที่ติดต่อ อาคาร 3 ชั้น 5 กรมสุขภาพจิต ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 1100
โทร. 0-2951-1284 ต่อ 127 โทรสาร 0-2951-1295
Website http://www.hsri.or.th/index.php?page=index
แหล่งทุน มูลนิธิแพทย์แผนไทยพัฒนา
ชื่อทุน ทุนโครงการวิจัยและพัฒนาการนวดไทย
ที่มาของเงินทุน เอกชน
สาขาวิชาที่ให้ทุน กายภาพบำบัด
เงื่อนไข วิธีการให้ทุน วิจัยทางด้านการแพทย์แผนไทย
ช่วงเวลาที่ให้ทุน ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับความพร้อมของผู้ให้ทุนและโครงการที่ขอรับทุน
หน่วยงานที่ติดต่อ กรมการแพทย์ ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ จ.นนทบุรี 11000
Website -
แหล่งทุน มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย
ชื่อทุน ทุนวิจัยมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย
ที่มาของเงินทุน -
สาขาวิชาที่ให้ทุน สนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับระบาดวิทยาของโรคไตและโรคทางเดินปัสสาวะในประเทศไทย
เงื่อนไข วิธีการให้ทุน เสนอโครงการวิจัยภาษาไทยตามแบบฟอร์มของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จำนวน 20 ชุด
ช่วงเวลาที่ให้ทุน รับสมัครทุนภายใน 15 พฤษภาคมของทุกปี
หน่วยงานที่ติดต่อ มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย
ตึกธนาคารพาณิชย์ 2 ถนนพรานนก บากกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
Website -
แหล่งทุน มูลนิธิโรคหูแห่งประเทศไทย
ชื่อทุน ทุนวิจัยมูลนิธิโรคหูแห่งประเทศไทย
ที่มาของเงินทุน จัดหาทุนเองโดยการรับบริจาคจากการกุศลต่างๆ เช่น การจัดโบว์ลิ่งการกุศล เป็นต้น
สาขาวิชาที่ให้ทุน ให้ทุนโครงการรณรงค์ป้องกันหูหนวก หูตึง และโรคหูในประเทศไทย
เงื่อนไข วิธีการให้ทุน ผู้ขอทุนต้องยื่นขอทุนโดยตรงต่อคณะกรรมการมูลนิธิฯ ซึ่งจะพิจารณาเป็นรายๆ ไป และ จำนวนเงินขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของกรรมการมูลนิธิฯ ถือเป็นเด็ดขาด
ช่วงเวลาที่ให้ทุน ตลอดปี
หน่วยงานที่ติดต่อ มูลนิธิโรคหูแห่งประเทศไทย
สำนักงานศูนย์โสตประสาทและการได้ยินกรุงเทพฯ
ตึกสยามมินทร์ ชั้น 15 คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล ถนนพรานนก บากกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทร. 0-2411-3254, 0-2419-3254, 0-2419-8043 โทรสาร 0-2411-3254
Website -
แหล่งทุน มูลนิธิวิจัยโรคมะเร็งเพื่อสถาบันมะเร็งแห่งชาติ
ชื่อทุน ทุนมูลนิธิวิจัยโรคมะเร็งเพื่อสถาบันมะเร็งแห่งชาติ
ที่มาของเงินทุน เงินรายได้ / ผลประโยชน์
สาขาวิชาที่ให้ทุน วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
เงื่อนไข วิธีการให้ทุน 1. เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ
2. หาได้รับการอนุมัติผู้วิจัยต้องยินยอมให้มูลนิธิมีสิทธิในการเผยแพร่ผลงานที่ทำการค้นคว้า วิจัยสำเร็จแล้ว
3. การให้ความช่วยเหลือในการค้นคว้าวิจัยจะอยู่ในวงเงินที่เห็นสมควร
ช่วงเวลาที่ให้ทุน ตลอดปี
หน่วยงานที่ติดต่อ กลุ่มงานวิจัยและค้นคว้า สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ 286/1 ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กุรงเทพฯ 10400
โทร. 0-2246-0061 ต่อ 205 โทรสาร 0-2245-5296
Website http://www.nci.go.th/
แหล่งทุน มูลนิธิศาสตราจารย์ นายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว
ชื่อทุน ทุนอุดหนุนการวิจัยมูลนิธิศาสตราจารย์ นายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว
ที่มาของเงินทุน นอกงบประมาณแผ่นดิน
สาขาวิชาที่ให้ทุน สนับสนุนการวิจัยทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ เฉพาะที่เกี่ยวกับจิตเวชศาสตร์ และวิขาสุขภาพจิต โดยมูลนิธิฯ จะกำหนดหัวข้อการวิจัยในแต่ละปี
เงื่อนไข วิธีการให้ทุน เสนอโครงการวิจัยภาษาไทย จำนวน 6 ชุด ระยะเวลาการวิจัยไม่เกิน 2 ปี วงเงินสนับสนุน ประมาณ 10,000 - 50,000 บาท
ช่วงเวลาที่ให้ทุน ประกาศทุนประมาณเดือนมีนาคม-มิถุนายนของทุกปี
หน่วยงานที่ติดต่อ มูลนิธิศาสตราจารย์ นายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว สำนักงานชั่วคราว :
กรมสุขภาพจิต กรมการแพทย์ ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 0-2522-2987 โทรสาร 0-2525-2530
Website -
แหล่งทุน มูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร
ชื่อทุน ทุนวิจัยมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร
ที่มาของเงินทุน นอกงบประมาณแผ่นดิน
สาขาวิชาที่ให้ทุน ส่งเสริมการศึกษาวิจัยการแพทย์และเภสัชกรรมสำหรับแพทย์ เภสัชกร นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือบุคลากรการแพทย์สาขาอื่นๆ โดยสนับสนุนในสาขาโรคหัวใจ โรคปอด โรคภูมิแพ้ โรคถุงลมโป่งพอง โรคติดต่อ และโรคอื่นๆ
เงื่อนไข วิธีการให้ทุน เสนอโครงการวิจัยภาษาไทย จำนวน 20 ชุด ระยะเวลาวิจัย 1 ปี และไม่เกิน 2 ปีติดต่อกัน วงเงินสนับสนุนทุนละ 50,000 บาท หรือในวงเงินปีละประมาณ 200,000 บาท
ช่วงเวลาที่ให้ทุน ประกาศทุนประมาณเดือนสิงหาคมของทุกปี หรือตามประกาศเป็นครั้งคราว
หน่วยงานที่ติดต่อ มูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร
โรงพยาบาลโรคทรวงอก ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 0-2588-3000 ต่อ 110
Website -
แหล่งทุน มูลนิธิ Winrock International
ชื่อทุน ทุนวิจัยด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (Normnet)
ที่มาของเงินทุน -
สาขาวิชาที่ให้ทุน สนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับปัญหา และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในด้านการ ใช้เทคโนโลยีและผลกระทบด้านปัญหาเร่งด่วนอันเกิดจากการใช้ทรัพยากรอย่างไม่เหมาะสม
เงื่อนไข วิธีการให้ทุน เสนอโครงการวิจัยภาษาไทย จำนวน 1 ชุด วงเงินสนับสนุนโครงการละประมาณ 30,000 บาท
ช่วงเวลาที่ให้ทุน ไม่แน่นอน
หน่วยงานที่ติดต่อ คณะกรรมการพิจารณาทุกข่ายงานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติภาคเหนือ
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทร. 0-5322-1155, 0-5322-1699 ต่อ 3573
Website -
แหล่งทุน United Nations Children's Fund
ชื่อทุน UNICEF
ที่มาของเงินทุน ต่างประเทศ
สาขาวิชาที่ให้ทุน แพทยศาสตร์
เงื่อนไข วิธีการให้ทุน ขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างหน่วยงานวิจัยกับแหล่งทุนวิจัย
ช่วงเวลาที่ให้ทุน ไม่แน่นอน
หน่วยงานที่ติดต่อ 19 ถนนพระอาทิตย์ กรุงเทพฯ 10200
โทร. 0-2280-5931 โทรสาร 0-2280-3563
Website http://www.unicef.org
แหล่งทุน World Health Organization (WHO)
ชื่อทุน RTG-WHO Collaborative Programme
ที่มาของเงินทุน ต่างประเทศ
สาขาวิชาที่ให้ทุน วิทยาศาสตร์การแพทย์
เงื่อนไข วิธีการให้ทุน ส่งโครงการวิจัยภาษาอังกฤษ ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ ระยเวลาการทำวิจัย 1 ปี
ช่วงเวลาที่ให้ทุน เดือนกันยายน - ตุลาคม
หน่วยงานที่ติดต่อ WHO Representative to Thailand.
C/O Ministry of Public Health, Tiwanond Rd. Nonthaburi 11000
โทร. 0-2590-1524 โทรสาร 0-2591-8199
Website http://www.who.int/en